ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวริญญาภัทร์ อินธนานันทศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาติ ธีรกุล
ครู คศ.3

นางสาวปัทมาพร เกื้อหนุน
ครู คศ.1

นางสาวมยุรี เอี่ยมสำอางค์
ครูผู้ช่วย

นายค้ำคูณ โรจนาวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐมน ฤทธิ์จรูญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนภรณ์ ช่างปลูก
ครูอัตราจ้าง