ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางดวงกมล คุณยงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเนตรน้อย เวียนขุนทด
ครู คศ.3