ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระศักดิ์ รัตนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิไลวรรณ เทียนชัย
ครู คศ.3

นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ
ครู คศ.3

นายประเสริฐศักดิ์ ธีรกุล
ครู คศ.3

นางสาวตวรรณ เทียนชัย
ครู คศ.3

นายอดุลย์ บำรุงนา
ครูอัตราจ้าง