ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พัฒนาผู้เรียน

นายสุจินดา พิมพ์จัตุรัส
ครู คศ.1
หัวหน้าพัฒนาผู้เรียน

นายปรัชญา หมื่นขันธ์
ครู คศ.1