ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธกานต์ โพธิ์หนองคูณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิริโชค วงราชา
ครู คศ.1

นายกิตติวัฒน์ เลิศบัวบาน
ครูอัตราจ้าง