ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกุลชาติ ตรีภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอาภรณ์ กิติพันธยาพร
ครู คศ.3

นางสาวสาลิณี กิ่งเพชร
ครู คศ.1

นางสาวกัญญา การบรรจง
ครู คศ.1

นางสาวเกศริน เหิกขุนทด
ครูอัตราจ้าง