ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ กะกุลพิมพ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส
ครู คศ.3

นายโชติกุล รินลา
ครู คศ.1

นางสุจิตรา นาดี
ครู คศ.1

นางสาวอนุษรา เสริฐเมืองปัก
ครู คศ.1

นางสาวประภาวดี แลบัว
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เมฆกกตาล
ครู คศ.1

นายสัตยา ชัยดิษฐ์
ครูผู้ช่วย