ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววไลกุล อุ่นเกิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเสาวรี หมู่โยธา
ครู คศ.3

นางอรวรรณ มีชำนาญ
ครู คศ.3

นางเพชรรัตน์ พึ่งอยู่
ครู คศ.3

นางสาวรสริน สงกานต์
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ ขวัญมา
ครูผู้ช่วย