ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ ดันชัยภูมิ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพิมพ์สุดา แสนยามาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายพิน อมฤกษ์
ครูอัตราจ้าง