ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 48) 06 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 180) 05 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 254) 14 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้อง (อ่าน 3808) 12 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 3942) 04 ธ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (อ่าน 3978) 04 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (อ่าน 3996) 05 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง (อ่าน 4331) 25 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 4219) 06 ธ.ค. 61
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 4055) 27 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3995) 21 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3874) 15 พ.ย. 61
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 3937) 12 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครูชัยภูมิ เขต 3 (อ่าน 4218) 07 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี และระบบทำความเย็นห้องประชุม (อ่าน 4222) 14 ก.ค. 60
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดICT,ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมี,ค (อ่าน 4329) 21 มิ.ย. 60
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 4435) 24 พ.ย. 59
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน (อ่าน 4331) 24 พ.ย. 59
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศประกวดราคาจ้าง (อ่าน 4265) 07 พ.ย. 59
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เชี่ยวชาญ ว.13 (อ่าน 4370) 30 มี.ค. 59
สรุปผลการประเมินต่อการจัดโครงการ (อ่าน 4180) 23 มี.ค. 59
รูปแบบ CIPP MODEL (อ่าน 4288) 23 มี.ค. 59
CIPP MODEL (อ่าน 4201) 23 มี.ค. 59
คู่มือ แนวปฏบัติการวัด และประเมินผล ปี51 (อ่าน 4297) 28 ส.ค. 58
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4513) 26 มี.ค. 58
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (อ่าน 5508) 09 มี.ค. 58
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (727,000 บาท) (อ่าน 4356) 07 ม.ค. 58
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (150,000 บาท) (อ่าน 4388) 07 ม.ค. 58
ประชาธิปไตยก้าวไกล...ต้องอาศัยครู (อ่าน 4396) 09 ก.ย. 57
แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 4490) 28 พ.ค. 57
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 4608) 28 พ.ค. 57
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 4401) 28 พ.ค. 57
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 4390) 28 พ.ค. 57
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา (อ่าน 5082) 28 พ.ค. 57
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 4404) 28 พ.ค. 57
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 4496) 28 พ.ค. 57
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 4338) 28 พ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง หยุดเรียน (อ่าน 4437) 22 พ.ค. 57
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเ (อ่าน 4556) 26 มี.ค. 57
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 4459) 26 มี.ค. 57