ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายรำพึง นาคประกอบ
ตำแหน่ง : รักษาราชการในตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516 - พ.ศ.2517
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต สุริวงษ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการในตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2517 - พ.ศ.2518
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ทองเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518 - พ.ศ.2519
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย บุญเทียม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519 - พ.ศ.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายเด็ดแก้ว ดีวิเศษศิลป์
ตำแหน่ง : รักษาราชการในตำแหน่ง ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 - พ.ศ.2524
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524 - พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภูมิ อินทรผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2528-30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2555-ปัจจุบัน