ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ช  ซับใหญ่

 

ประพันธ์โดย นางสุพัตรา  ทั่งพรม  ครูชำนาญการพิเศษ

 

ซับใหญ่เรืองชื่อลือกระเดื่อง             ฟูเฟื่องเรืองวิชาน่าเลื่อมใส

สมัครสมานสามัคคีมีวินัย                         มีน้ำใจเมตตาเอื้ออาทร

เขียวเหลืองสีประจำนำหน้า              แจ่มจ้าเจิดจรัสประภัสสร

การเรียนการกีฬาเทียมอัมพร                    ชื่อขจรนามละบือเรื่องลือไกล 

อาคารสถานที่ก็ร่มรื่น                     สดชื่นประดู่พลิ้วปลิวไสว

พะยอมคู่ดูเด่นเห็นแต่ไกล                        ช่างสดใสซับใหญ่วิไลตา

                เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีชาวซับใหญ่      จงพร้อมใจสร้างความดีกันเถิดหนา

        ให้ปรากฏชื่อก้องพร้อมศรัทธา                   แหล่งศึกษาซับใหญ่อยู่คู่ถิ่นไทย