ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (Vision)
        
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐานโดดเด่น ด้านการคิด มีจิตรักการใฝ่รู้ เน้นครู สู่ผู้เรียนเป็นสำคัญบริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา ประชาชนพึงพอใจพันธกิจ  (Mission)

1)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
2)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3)  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและแระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4)  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
5)  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
6)  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
7)  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


 

เป้าประสงค์  (Goals)

1)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
7 สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
8 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
10สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษในทศวรรษที่สอง