ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์/ปณิธาน/ปรัชญาการศึกษา
กลยุทธ์/ปณิธาน/ปรัชญาการศึกษา

กลยุทธ์  (Strategies)

1)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2)  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3)  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4)  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
5)  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


ปณิธานของโรงเรียน  (School Resolution)

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นคนดีของสังคม  รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี  มีน้ำใจ  มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน  ซื่อสัตย์สุจริต ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  เน้นความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพ 
 

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

         "การศึกษาคือชีวิต" โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานทางการศึกษาของชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับของนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสังคม  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความเชี่ยวชาญ  เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่นได้