ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมาย

1. อักษรย่อ ซ.ญ. หมายถึง โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

2. สีเขียวเหลือง สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ความสร้างสรรค์ความเจริญงอกงาม

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม และความดีงามในจิตใจ

3. หนังสือ    หมายถึง ปัญญา เปรียบเสมือนแสงสว่างใช้ส่องทางในการมองเห็น

4. มงกุฎ    หมายถึง ความมีเกียรติยศ ความมีศักดิ์ศรีแห่งตน

5. เปลวเทียน  หมายถึง แสงสว่างหรือความเจริญรุ่งเรือง

6. แถบแพร    หมายถึง ความสุภาพ การอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความดี