ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยใช้ชื่อว่า

"โรงเรียนบ้านซับใหญ่”  ในการจัดการเรียนการสอนช่วงแรกนั้น ได้อาศัยศาลาวัดบ้านซับใหญ่ สามัคคีธรรมเป็น

สถานที่เรียน โดยมีนายเชาวลิต โรจนากร นายอำเภอจัตุรัส และนายบัณฑิต ประยูรคง ศึกษาธิการอำเภอจัตุรัสเป็น

ประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายรำพึง นาคประกอบ รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ - ๓ มีนักเรียนจำนวน ๔๕ คน จากนั้นได้ย้ายสถานที่เรียนมาที่บ้านซับใหญ่

หมู่ ๑ ตำบลซับใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในขณะนั้นยังไม่ยกฐานะเป็นอำเภอซับใหญ่ ต่อมา

นายสมภูมิ อินทรผล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๒ และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านซับใหญ่ในเวลาต่อมา จากนั้นได้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๕ 

และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม”  เพื่อให้สอดคล้อง กับเขตพื้นที่บริการของ

โรงเรียนเนื่องจาก ตำบลซับใหญ่ได้ยกฐานะเป็นอำเภอซับใหญ่จึงถือได้ว่า โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียน

ประจำอำเภอ โดยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นปีพ.ศ. ๒๕๔๙ 

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมได้ขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้

กับลูกหลายในเขตอำเภอซับใหญ่