ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ปรัชญา/คติธรรม/คำขวัญ/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  (School Identitys)

การจัดการเรียนรู้คู่ความดีรู้รักสามัคคีภักดีมั่นคง 

ปรัชญา

ปัญญา  คือ  แสงสว่างนำทางสู่ชีวิต  

คติธรรม

ปญฺญาโลกสฺมิ  ปชฺโชโต  หมายถึง  ปัญญาคือแสงสว่างในโลก

คำขวัญของโรงเรียน

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

ต้นพะยอม