ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563 (Data Management Center)

2. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)

3. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (E-MIS)

4. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

5. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

6. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (E-Bubget)

7. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)

8. ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่าย 

9. ระบบติดตามและประเมินผล (รายงานอ่านออก-เขียนได้ E-MES)

10. ระบบจัดการทดสอบ O-NET


11. การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online

12. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และวันหมดอายุ