ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2562 (Data Management Center)

2. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)

3. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (E-MIS)

4. ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

5. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)

6. ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่าย 

7. ระบบติดตามและประเมินผล (รายงานอ่านออก-เขียนได้ E-MES)

8. ระบบจัดการทดสอบ O-NET


9. การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online

10. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และวันหมดอายุ