ผู้บริหาร

ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/05/2013
ปรับปรุง 06/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 64974
Page Views 88019
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๑-๓
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๑-๓
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๑-๓

ที่รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อนักเรียนผู้ฝึกสอนหมายเหตุ
ซับใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงฐานิดา  เมืองศรี
นางอรวรรณ  มีชำนาญ
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

ซับใหญ่วิทยาคม
เด็กหญิงบุญยาธิาร  เภากุ่ม
นางชัชรียา  หาวิชา
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>
บ้านท่ากูบ
เด็กหญิงปรียาพร  เลิศประเสริฐ
นางปราณี  ทองม่วง
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านหนองนกเขียน
เด็กหญิงกัญจน์ลภัสนันท์  เพชรขุนทด
นางสุปราณี  ประพฤติดี
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านตลุกคูณพัฒนา
เด็กหญิงจิระนันท์  โปร่งสันเทียะ
นางสาววิจิตรา  สุขมาก
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านท่าชวน
เด็กชายอาณัฐชา  สายเนตร
นางลัดดา  พงษ์สมบูรณ์
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านเขื่อนลั่น
เด็กชายปณชัย  ดีน้อย
นายจำเริญ  เบ็ญพาด
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>
บ้านโป่งเกต
เด็กชายสิทธิชัย  ประดับวงษ์
นางรัศมี  สุปัด
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>


บ้านวังขอนสักเด็กหญิงนันทิพร  จันพิมนายประเวทย์  สิงห์ชัย<<พิมพ์เกียรติบัตร>>


บ้านโนนสะอาดเด็กหญิงกฤษณา  ฤทธิ์จรูญ
นางสุภาภรณ์  สนามพล<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

      

      

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  หมู่ 1 ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
webmaster : ศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส  e-mail : asarleng@gmail.com
>>