ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ก.ค. 59 การนิเทศติดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เขตจะออกมานิเทศติดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภาย
สพป.ชย.3
01 ก.ค. 59 พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชุดลูกเสือ ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู
ครูเสื้อเหลือง ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม
09 มิ.ย. 59 ทำบุญตักบาตรโรงเรียน
เสื้อเหลือง ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม
09 มิ.ย. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียน
ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม
17 พ.ค. 59 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
13 พ.ค. 59 ประชุมพ่อค้า แม่ค้า โรงอาหาร
ครูผู้รับผิดชอบ และพ่อค้า แม่ค้า โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ร่วมประชุมทำความเข้าใจ และข้อตกลง ในการขายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
11 พ.ค. 59 นักเรียนรับเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี

ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี โดยที่ผู้ปกครองและนักเรียนลงลายมือชื่อเพื่อรับเงิน และเก็บเป็นหลักฐานต่อไป

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
10 พ.ค. 59 คณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
จัดห้องเรียน ประชุมเตรียมความพร้อม
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
23 ก.ย. 56 ถึง 25 ก.ย. 56 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน
05 ส.ค. 56 ถึง 07 ส.ค. 56 การประกวดการแข่งขันวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งของระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  5-7  สิงหาคม 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 วิชาการ
10 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 การประกวดการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

1.       กำหนดการแข่งขันระดับเครือโรงเรียนซับใหญ่ วันที่   10–12  กรกฎาคม  2556

        สถานที่ในการแข่งขัน  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  และให้จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละรายการภายในวันที่  28  มิถุนายน  2556

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม วิชาการ